Gió bắc kinh ngàn dặm
Trăng quê tỏ suốt đêm
Về nhà mơ dẫu thấy
Ra ải việc chửa êm


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017