Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 25/03/2014 11:35 bởi tôn tiền tử
Lư Ân 盧殷 tự không rõ, sống khoảng trước sau năm 805 (năm Vĩnh Trinh đời Đường Thuận Tông), người Phạm Dương, từng nhậm Đăng Phong uý. Thơ còn 13 bài chép trong "Toàn Đường thi".