Đeo đao Ngô không đeo lan Sở
Rượu chia tay uống ở đầu thành
Việc nhiều nhưng sẵn sức mình
Đem cung tên tới châu Tinh quân tòng

tửu tận tình do tại