Bé đất Tần khoảng mười lăm tuổi
Mặt trắng như hoa bưởi thắm tươi
Thẹn người, dâu hái tối trời
Làm chim đậu thắng rụng rơi kinh hoàng

tửu tận tình do tại