Xe rước dâu vừa ngừng trước cửa
Muốn lên xem lại ứa nỗi buồn
Thấy hoa tươi tốt bên đường
Nhớ về ngày trước xe hường vu quy
Hôm qua tiếc thương vì má phấn
Hôm nay lo đang cấn tuổi già
Bà mai đi chẳng bao xa
Hận này biết trút lên bà nào đây?

tửu tận tình do tại