Ông hiện ra thu trong mưa tạnh
Từ trời cao ông chiếu xuống lầu
Rượu tàn khách tản từ lâu
Ba canh ta vẫn trên lầu ngắm trăng

tửu tận tình do tại