Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (273 bài thơ)
- Lý Hạ (59 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 07/04/2014 14:21 bởi tôn tiền tử
Lưu Giá 劉駕 (822-?) tự Tư Nam 司南, người Giang Đông, bạn thơ với Tào Nghiệp 曹鄴, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 6 (852), thiện thơ cổ phong, "Toàn Đường thi" còn chép 68 bài.