Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Điền (2 bài)
- Cao Biền (26 bài)
- Quán Hưu (8 bài)
- Lý Tần (8 bài)
- Tào Nghiệp (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/04/2014 14:21 bởi tôn tiền tử
Lưu Giá 劉駕 (822-?) tự Tư Nam 司南, người Giang Đông, bạn thơ với Tào Nghiệp 曹鄴, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 6 (852), thiện thơ cổ phong, Toàn Đường thi còn chép 68 bài.