Hoa tuyết há lại kết bông
Cành cây liền nhánh đầy đường đó đây
Chinh nhân làm vợ năm này
Vợ chồng chẳng được lâu dài bên nhau
Việc quân đã điểm năm qua
Thiếp đây làm vợ mới là đây thôi
Chưa quen sớm phải biệt rồi
Mộng vào chẳng rõ dáng người ra sao
Phòng khuê buồn bã lặng nao
Nỉ non tiếng dế buồn sao quanh màn
Vui sao nhận được thư chàng
Như là thấy được chính chàng lúc nay.