Trẻ chăn trâu gặp già biết vái
Tiếc quả hoang rơi dưới sườn non
Chăn trâu tần tảo sớm hôm
Đôi khi ven suối gặp cơn mưa dầm

tửu tận tình do tại