Đã lên ngựa mà còn đang mộng
Ngựa hí lên mới hoảng hồn kinh
Vô tâm cũng bởi ham hành
Tiểu đồng lão bộc theo mình cùng đi
Chim còn ngủ chưa phi khỏi tổ
Trăng lặn đang chiếu ở cổ thành
Đừng ham làm kẻ không làm
Bên bờ suối vắng người canh tác rồi.