Muốn tìm tin tức của xuân,
Gặp hoa mơ lúc còn đang buồn rầu.
Mặt hoa da ngọc thiếp đây,
Tiếc không gặp khách Lũng Đầu hận thay.

tửu tận tình do tại