Lấy chồng lái Cù Đường
Sáng sáng sai lời thiếp
Tin sóng như sớm biết
Thà lấy gã chèo thuyền