Lục Kiều liểu rủ hai bên,
Bờ kia chiều vẳng giọng tình Ngô ca.
Hoa sen má phấn ấy là,
Lá sen thành váy lụa sa xanh màu.
Vào khe thiếp đẩy chèo mau,
Áo xuân quả hạnh như nhau chẳng cùng.
Biếu bạn hái đoá phù dung,
Ai người gửi đến tây vùng Trữ La.

tửu tận tình do tại