1. Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái) (Vương Chi Hoán)
  26
 2. Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  19
 3. Tái hạ khúc kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  4
 4. Tái hạ khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh)
  13
 5. Trường Tín thu từ kỳ 3 (Vương Xương Linh)
  12
 6. Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy)
  34
 7. Thu dạ khúc (Vương Duy)
  19
 8. Lạc Dương nữ nhi hành (Vương Duy)
  4
 9. Lão tướng hành (Vương Duy)
  4
 10. Đào Nguyên hành (Vương Duy)
  6
 11. Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch)
  39
 12. Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch)
  28
 13. Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch)
  27
 14. Thương tiến tửu (Lý Bạch)
  33
 15. Ngọc giai oán (Lý Bạch)
  23
 16. Trường tương tư kỳ 1 (Lý Bạch)
  18
 17. Trường tương tư kỳ 2 (Lý Bạch)
  11
 18. Hành lộ nan kỳ 1 (Lý Bạch)
  12
 19. Hành lộ nan kỳ 2 (Lý Bạch)
  4
 20. Hành lộ nan kỳ 3 (Lý Bạch)
  4
 21. Trường Can hành kỳ 1 (Lý Bạch)
  19
 22. Thục đạo nan (Lý Bạch)
  4
 23. Tí Dạ xuân ca (Lý Bạch)
  16
 24. Tí Dạ hạ ca (Lý Bạch)
  7
 25. Tí Dạ thu ca (Lý Bạch)
  24
 26. Tí Dạ đông ca (Lý Bạch)
  7
 27. Quan san nguyệt (Lý Bạch)
  18
 28. Giang Nam khúc (Lý Ích)
  11
 29. Cổ tòng quân hành (Lý Kỳ)
  4
 30. Binh xa hành (Đỗ Phủ)
  10
 31. Lệ nhân hành (Đỗ Phủ)
  6
 32. Ai giang đầu (Đỗ Phủ)
  13
 33. Ai vương tôn (Đỗ Phủ)
  8
 34. Kim lũ y (Đỗ Thu Nương)
  33
 35. Độc bất kiến (Lý Bạch)
  7
 36. Liệt nữ tháo (Mạnh Giao)
  6
 37. Du tử ngâm (Mạnh Giao)
  24
 38. Yên ca hành (Cao Thích)
  7
 39. Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu)
  18
 40. Trường Can hành kỳ 2 (Thôi Hiệu)
  15
 41. Tái hạ khúc kỳ 1 (Lư Luân)
  6
 42. Tái hạ khúc kỳ 2 (Lư Luân)
  7
 43. Tái hạ khúc kỳ 3 (Lư Luân)
  7
 44. Tái hạ khúc kỳ 4 (Lư Luân)
  5