Hôm qua chồng em lên đường
Trăng sáng không còn tròn nữa
Chia tay cả hai rơi lệ
Trước lầu nhỏ xuống như mưa

tửu tận tình do tại