1. Ẩn cư vùng hành cung xưa
 2. Châu Chữ (chử) du ca
 3. Chơi Đảo Ngọc (Hòn Sơn Chà)
 4. Dữ đồng khoa cựu hữu vãng Viên Thông tự
 5. Dự hội thảo ở Viện Hán Nôm
 6. Đãi hưu ngẫu tác
 7. Đãi xuân từ
 8. Đáo Cổ Lễ Thần Quang tự
 9. Đăng Bà Na sơn
 10. Đăng Bạch Mã sơn
 11. Đăng Phước Duyên bảo tháp cảm tác
 12. Đèn Vu Lan
 13. Đến thăm sư Từ Niệm ở Phương Ngoại Am.
 14. Đi rập bia trên núi Tam Chúc
 15. Giang thành tử
 16. Hai sắc màu thời gian
 17. Hành Phương Nam
 18. Hồi tưởng
 19. HueCIT kỷ niệm phú
 20. Huế đêm mưa đông
 21. Huế vào đông
 22. Hương Giang thu vịnh
 23. Khúc ngâm khi về hưu
 24. Khuếch khoác (Tự trào)
 25. Lam cô ký
 26. Lâm giang tiên
 27. Lâm giang tiên (2)
 28. Ngẫu hứng quán nhỏ không tên
 29. Ngẫu quá Viên Thông tự
 30. Ngụ chùa Thọ Vực
 31. Nhân trợ hữu ngẫu quá Thúc Dạ Thị mộ phần
 32. Nhất đăng Kim Phụng sơn
 33. Nhớ mẹ
 34. Như mộng lệnh
 35. Ô Khâu tửu hội ca
 36. Phá trận tử
 37. Quá Bạch Đằng giang thung trận
 38. Sinh nhật hứng bút
 39. Tá tửu tiểu từ
 40. Tái đáo Châu Ê thôn
 41. Tái đăng Bà Na sơn
 42. Tái đăng Kim Phụng Sơn
 43. Tái khởi thanh bình nhạc
 44. Tái vãng Thuý Vân sơn
 45. Tặng sư Từ Niệm
 46. Tặng sư Vân Pháp
 47. Tây giang nguyệt
 48. Tây giang nguyệt II
 49. Tây giang nguyệt nhất thủ
 50. Thanh bình nhạc
  1
 51. Thanh bình nhạc (2)
 52. Thảo chương hoàn hứng bút
 53. Thăm phế tích tháp Chàm
 54. Thù Tiến tiểu đệ
 55. Thuý Vân sơn vãng vịnh
 56. Tìm bia cổ trên núi Tam Chúc
 57. Toạ chu nhập Hương Tích động
 58. Từ Vân tự vãng ký
 59. Tự vịnh
 60. Tưởng nhớ thầy Nguyễn Tài Cẩn
 61. Về chơi Phú Mậu
  1
 62. Viếng bạn Kim Hải
 63. Viếng Võ Đại Tướng
 64. Vịnh Kiều
 65. Vịnh thu (ca trù)
 66. Vọng quan sơn
 67. Vô đề