1. Ẩn cư vùng hành cung xưa
 2. Châu Chữ (chử) du ca
 3. Dữ đồng khoa cựu hữu vãng Viên Thông tự
 4. Dự hội thảo ở Viện Hán Nôm
 5. Đãi hưu ngẫu tác
 6. Đãi xuân từ
 7. Đăng Bà Na sơn
 8. Đăng Bạch Mã sơn
 9. Đăng Phước Duyên bảo tháp cảm tác
 10. Đèn Vu Lan
 11. Đến thăm sư Từ Niệm ở Phương Ngoại Am.
 12. Giang thành tử
 13. Hai sắc màu thời gian
 14. Hành Phương Nam
 15. Hồi tưởng
 16. HueCIT kỷ niệm phú
 17. Huế đêm mưa đông
 18. Huế vào đông
 19. Hương Giang thu vịnh
 20. Khúc ngâm khi về hưu
 21. Khuếch khoác (Tự trào)
 22. Lam cô ký
 23. Lâm giang tiên
 24. Lâm giang tiên (2)
 25. Ngẫu hứng quán nhỏ không tên
 26. Ngẫu quá Viên Thông tự
 27. Nhân trợ hữu ngẫu quá Thúc Dạ Thị mộ phần
 28. Nhất đăng Kim Phụng sơn
 29. Nhớ mẹ
 30. Như mộng lệnh
 31. Ô Khâu tửu hội ca
 32. Phá trận tử
 33. Quá Bạch Đằng giang thung trận
 34. Sinh nhật hứng bút
 35. Tá tửu tiểu từ
 36. Tái đáo Châu Ê thôn
 37. Tái đăng Bà Na sơn
 38. Tái đăng Kim Phụng Sơn
 39. Tái khởi thanh bình nhạc
 40. Tái vãng Thuý Vân sơn
 41. Tặng sư Từ Niệm
 42. Tặng sư Vân Pháp
 43. Tây giang nguyệt
 44. Tây giang nguyệt nhất thủ
 45. Thanh bình nhạc
  1
 46. Thảo chương hoàn hứng bút
 47. Thăm phế tích tháp Chàm
 48. Thù Tiến tiểu đệ
 49. Thuý Vân sơn vãng vịnh
 50. Toạ chu nhập Hương Tích động
 51. Từ Vân tự vãng ký
 52. Tự vịnh
 53. Tưởng nhớ thầy Nguyễn Tài Cẩn
 54. Về chơi Phú Mậu
  1
 55. Viếng bạn Kim Hải
 56. Viếng Võ Đại Tướng
 57. Vịnh Kiều
 58. Vịnh thu (ca trù)
 59. Vọng quan sơn
 60. Vô đề