1. Ẩn cư vùng hành cung xưa
 2. Châu Chữ (chử) du ca
 3. Chơi Đảo Ngọc (Hòn Sơn Chà)
 4. Dữ đồng khoa cựu hữu vãng Viên Thông tự
 5. Dự hội thảo ở Viện Hán Nôm
 6. Dương Châu mạn 楊州慢
 7. Đãi hưu ngẫu tác
 8. Đãi xuân từ
 9. Đáo Cổ Lễ Thần Quang tự
 10. Đăng Bà Na sơn
 11. Đăng Bạch Mã sơn
 12. Đăng Phước Duyên bảo tháp cảm tác
 13. Đèn Vu Lan
 14. Đến thăm sư Từ Niệm ở Phương Ngoại Am.
 15. Đi rập bia trên núi Tam Chúc
 16. Giang thành tử
 17. Hai sắc màu thời gian
 18. Hành Phương Nam
 19. Họp mặt bạn học THPT 會中學舊友
 20. Hồi tưởng
 21. HueCIT kỷ niệm phú
 22. Huế đêm mưa đông
 23. Huế vào đông
 24. Hương Giang thu vịnh
 25. Khúc ngâm khi về hưu
 26. Khuếch khoác (Tự trào)
 27. Lam cô ký
 28. Lâm giang tiên
 29. Lâm giang tiên (2)
 30. Lên núi Nam Giới - Hà Tĩnh
 31. Ngẫu hứng quán nhỏ không tên
 32. Ngẫu quá Viên Thông tự
 33. Ngụ chùa Thọ Vực
 34. Nhại lời của nhóm bạn rập bia
 35. Nhân trợ hữu ngẫu quá Thúc Dạ Thị mộ phần
 36. Nhất đăng Kim Phụng sơn
 37. Nhớ mẹ
 38. Như mộng lệnh
 39. Ô Khâu tửu hội ca
 40. Phá trận tử
 41. Quá Bạch Đằng giang thung trận
 42. Sinh nhật hứng bút
 43. Tá tửu tiểu từ
 44. Tái đáo Châu Ê thôn
 45. Tái đăng Bà Na sơn
 46. Tái đăng Kim Phụng Sơn
 47. Tái khởi thanh bình nhạc
 48. Tái vãng Thuý Vân sơn
 49. Tặng sư Từ Niệm
 50. Tặng sư Vân Pháp
 51. Tây giang nguyệt
 52. Tây giang nguyệt II
 53. Tây giang nguyệt nhất thủ
 54. Thanh bình nhạc
  1
 55. Thanh bình nhạc (2)
 56. Thảo chương hoàn hứng bút
 57. Thăm phế tích tháp Chàm
 58. Thu các ngâm 秋閣吟
 59. Thù Tiến tiểu đệ
 60. Thuý Vân sơn vãng vịnh
 61. Tìm bia cổ trên núi Tam Chúc
 62. Toạ chu nhập Hương Tích động
 63. Từ Vân tự vãng ký
 64. Tự vịnh
 65. Tưởng nhớ thầy Nguyễn Tài Cẩn
 66. Vãng Quán Sứ tự 往舘使寺
 67. Về chơi Phú Mậu
  1
 68. Viếng bạn Kim Hải
 69. Viếng Võ Đại Tướng
 70. Vịnh Kiều
 71. Vịnh thu (ca trù)
 72. Vịnh Xích Bích 詠赤壁
 73. Vọng quan sơn
 74. Vô đề
 75. 寺中即景 Tự trung tức cảnh