再到朱鷖村

酒館深溪靜
秋風葉斷飛
杏村人漸到
詩社眾辭歸
知足心清淨
感閒筆興揮
無心君子竹
起意李家詩


Tái đáo Châu Ê thôn

Tửu quán thâm khê tĩnh
Thu phong diệp đoạn phi
Hạnh thôn nhân tiệm đáo
Thi xã chúng từ quy
Tri túc tâm thanh tịnh
Cảm nhàn bút hứng huy
Vô tâm quân tử trúc
Khởi ý Lý gia thi.

Châu Ê
21/11/2015