Gác thu hiu gió
Dòng Đông Ba bến cũ cội xưa còn
Sách nhăn bìa lụt để dấu châu son
Soi tóc bạc chẳng buồn không luyến tiếc

玉璽不緣歸日角
錦帆應是到天涯
Ngọc tỉ bất duyên quy nhật giác
Cẩm phàm ưng thị đáo thiên nhai

Kể giong chơi năm được một vài
Trộm rượu thánh thơ thần khai tửu hội
Cắp cần Lã đi đâu mà vội
Quý hồ tinh thêm tuổi đọc thêm nhiều
Ví lòng trời có phụ chút nhân mưu
Câu yến dực cũng chẳng cầu chi nữa tá
Khi chát chít đôi dòng hỉ xả
Một bầu riêng thi xã họp đoàn chung
Ngâm nga chính khí một vừng

Huế
12/10/2019