登婆那山
深林連石壑
瀑布挂山前
兀立棧車線
徘徊無底天
雲飛新雨後
目覩映陽纏
獨步踏峰頂
清心向問禪

Đăng Bà Na sơn
Thâm lâm liên thạch hác
Bộc bố quải sơn tiền
Ngột lập sạn xa tuyến
Bồi hồi vô để thiên
Vân phi tân vũ hậu
Mục đổ ánh dương triền
Độc bộ đạp phong đỉnh
Thanh tâm hướng vấn Thiền

Lên núi Bà Nà
Rừng xanh chen khe đá
Thác trắng trải sườn non
Vùn vụt thuyền phi đứng
Mang mang chốn trống không
Chiều mưa vừa dứt hạt
Mây tỏa ánh dương hồng
Thẳng đường lên chùa thượng
Chân đạp đỉnh kiêu phong

Thứ 7 ngày 21/07/2012