翠雲山往詠

幾約元宵往翠山
今朝舉步晉春閒
無端朔氣風吹起
不覺天雲地雨寒
幽徑古松青梵宇
滿期花謝閉禪關
心懷舊跡碑亭索
景勝神京御制頒


Thuý Vân sơn vãng vịnh

Kỷ ước Nguyên tiêu vãng Thuý san
Kim triêu cử bộ tấn xuân nhàn
Vô đoan sóc khí phong xuy khởi
Bất giác thiên vân địa vũ hàn
U kính cổ tùng thanh phạm vũ
Mãn kỳ hoa tạ bế thiền quan
Tâm hoài cựu tích bi đình sách
Cảnh thắng Thần kinh ngự chế ban.

05/03/2016