Gò bắc chân núi Nam,
Làm nhà cạnh Y hồ.
Mỗi khi muốn kiếm củi,
Thuyền lá lướt cỏ bồ.

tửu tận tình do tại