Ai biết được nơi người ở ẩn
Có mùa xuân và có cả rau
Người vui trong động hoa sâu
Rêu phong trên lối doc theo suối ngàn
Vợ trông nom việc trồng cây thuốc
Trẻ ôm cần theo bước đi câu
Thờ Nghiêu sông Dĩnh ẩn cư
Dường như để được dưỡng tu tâm tình

tửu tận tình do tại