Thời kỳ này từ năm Khai Nguyên thứ 19 (731) đến năm Thiên Bảo thứ 4 (745). Đây là thời kỳ Đỗ Phủ còn trai trẻ, cũng là thời kỳ nhà Đường cực thịnh, ông ngao du khắp dải Giang Nam, Ngô Việt, tới Kim Lăng, Cô Tô,... Năm Khai Nguyên thứ 23, ông về Lạc Dương thi tiến sĩ không đỗ. Năm sau ông lại tiếp tục ngao du vùng Tề Triệu. Năm Khai Nguyên thứ 29, ông ngụ cư tại Lục hồn trang dưới núi Thú Dương ở Lạc Dương, kết hôn cùng Dương thị. Năm Thiên Bảo thứ 3, ông gặp Lý Bạch tại Lạc Dương rồi hai người cùng chu du vùng Lương Tống, Tề Lỗ, đàm luận thi văn. Năm sau (745), Đỗ Phủ lên Trường An còn Lý Bạch chuẩn bị đi Giang Đông, hai người chia tay tại Duyện Châu, về sau không còn gặp lại nhau nữa.

 

 1. Ẩm trung bát tiên ca
  9
 2. Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình
  3
 3. Dạ yến Tả thị trang
  10
 4. Du Long Môn Phụng Tiên tự
  9
 5. Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư
  4
 6. Dữ Nhiệm Thành Hứa chủ bạ du nam trì
  5
 7. Đăng Duyện Châu thành lâu
  12
 8. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 1
  10
 9. Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2
  9
 10. Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công
  4
 11. Đồng Lý thái thú “Đăng Lịch Hạ cổ thành viên ngoại tân đình”, đình đối Thước hồ
  2
 12. Hoạ ưng
  8
 13. Kỷ thượng nhân mao trai
  4
 14. Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý
  2
 15. Long Môn
  2
 16. Lưu cửu pháp tào Trịnh Hà Khâu Thạch Môn yến tập
  5
 17. Lý giám trạch kỳ 1
  3
 18. Lý giám trạch kỳ 2
  3
 19. Phòng binh tào Hồ mã
  5
 20. Phụng ký Hà Nam Vi doãn trượng nhân
  2
 21. Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang
  4
 22. Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng
  3
 23. Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)
  5
 24. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 25. Tặng Trần nhị bổ khuyết
  4
 26. Thiên Bảo sơ, nam tào tiểu tư khấu cữu ư ngã thái phu nhân đường hạ luy thổ vi sơn, nhất quỹ doanh xích, dĩ đại bỉ hủ mộc, thừa chư phần hương từ âu, âu thậm an hĩ, bàng thực từ trúc, cái tư sổ phong, khâm sầm thiền quyên, uyển hữu trần ngoại cách trí, nãi bất tri, hứng chi sở chí, nhi tác thị thi
  2
 27. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  9