Đình vừa mới hoàn tất,
Thấp thoáng phía nam hồ.
Vết ghi đền đài cổ,
Khí tỏ núi biển mờ.
Sen tròn tưởng giống trước,
Tường gây cảm đến giờ.
Lúc này tiệc sang trọng,
Ngàn năm lòng vương tơ.
Chủ khách ly chúc thọ,
Rừng bắc tiệc bày to.
Kẻ hèn chẳng nhụt hứng,
"Lương phủ" còn ngâm nga.

tửu tận tình do tại