Có vị quan Hà Nam giữ chức,
Tôn xưng ông đích thực Khổng Dung.
Sống ẩn dật, túi rỗng không,
Đội mũ chương phù đi cùng đó đây.
Xưa cảnh nhà cơm đầy nấu vạc,
Chốn thơ văn gần được Quốc phong.
Khi sang, cảnh bấn trông chừng,
Thung dung nhớ bước đường cùng thuở nao.
Đem rượu thuốc kiếm Đào huyện lệnh,
Luyện thuốc tiên cầu cạnh Cát Hồng.
Áo ngắn đi khắp núi sông,
Tuyết sương thấm ướt cỏ bồng lênh đênh.
Lạc lõng trong cõi mênh mông rộng,
Đạo thuật kia vẫn gắng đi tìm.
Ngượng theo ông Kế sai lầm,
Dương Hùng chế nhạo lại đâm e dè.
Thần linh cõi mù mờ, kính lạy,
Đức nghĩa đầy xin hãy ca vang.
Nhà đất còn ở Thi Hương,
Khó mà theo kịp cái ông nuôi gà.

tửu tận tình do tại