15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 10:38

天寶初,南曹小司寇舅于我太夫人堂下纍土為山,一匱盈尺,以代彼朽木,承諸焚香瓷甌,甌甚安矣,旁植慈竹,蓋茲數峰,嶔岑嬋娟,宛有塵外數致,乃不知興之所至,而作是詩

一匱功盈尺,
三峰意出群。
望中疑在野,
幽處欲生雲。
慈竹春陰覆,
香爐曉勢分。
惟南將獻壽,
佳氣日氛氳。

 

Thiên Bảo sơ, nam tào tiểu tư khấu cữu ư ngã thái phu nhân đường hạ luy thổ vi sơn, nhất quỹ doanh xích, dĩ đại bỉ hủ mộc, thừa chư phần hương từ âu, âu thậm an hĩ, bàng thực từ trúc, cái tư sổ phong, khâm sầm thiền quyên, uyển hữu trần ngoại cách trí, nãi bất tri, hứng chi sở chí, nhi tác thị thi

Nhất quỹ công doanh xích,
Tam phong ý xuất quần.
Vọng trung nghi tại dã,
U xứ dục sinh vân.
Từ trúc xuân âm phúc,
Hương lô hiểu thế phân.
Duy nam tương hiến thọ,
Giai khí nhật phân uân.

 

Dịch nghĩa

Đặt một cái khuôn cỡ hơn thước,
Trồng trúc có ba bụi tỏ ý vượt hon người.
Nhìn vào trong đó tưởng là ở trong cánh đồng,
Trong cái vùng mờ ảo đó tưởng có mây trôi.
Trúc hiền phủ trên bóng mát,
Lúc sáng, bình hương chia rỏ hai nơi: chỗ khói, chỗ không.
Duy có ông làm việc ở nam tào dâng lễ,
Khí lành ngày một tốt tươi.


(Năm 742)

Năm đầu Thiên Bảo tức năm 742. Nam tào là quan đời Đường thuộc bộ lại, đặt dưới quyền một viên ngoại lang, phụ
trách điều tra nhân viên cùng là xét thành tích để báo cáo lên cấp trên hầu thăng thưởng hay trừng phạt. Tiểu tư khấu là một chức quan dưới quyền quan đại tư khấu. Bà nội của Đỗ Phủ có họ Lô. Từ trúc là loại trúc có cành lá xum xuê bao vây lấy thân chính, hệt đàn con quấn quít bên mẹ, còn gọi là “điếu ty trúc” 釣絲竹, “từ hiếu trúc” 慈孝竹.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Một hòm, công đủ thước,
Ba chỏm ý hơn người.
Khi nhìn tưởng trong ruộng,
Chốn khuất có mây trôi.
Trúc lành che bóng mát,
Lò hương sớm chia đôi.
Riêng cậu dâng lễ chúc,
Khí lành ngày tốt tươi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỡ hơn thước một cái khuôn,
Trúc trồng ba bụi ý hơn bao người.
Cánh đồng nhìn tưởng tốt tươi,
Trong vùng mờ ảo tưởng mời mây trôi.
Trúc hiền phủ bóng mát rồi,
Bình hương chia rỏ hai nơi khói mờ.
Có ông dâng lễ nam tào,
Khí lành ngày một đi vào tốt tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời