Thời tiết thanh minh mưa lất phất,
Qua đường ai nấy dạ buồn thiu.
Dừng tìm quán rượu bên đường hỏi,
Trẻ chỉ đằng xa Hoa Hạnh thôn.