Giao Châu vạn dặm nước Nam qua,
Mang chiếu nghênh thu dưới bệ nhà.

Xưa tự Hán, Đường chia quận huyện,
Nay thì Nghiêu, Thuấn buộc qua loa.
Thi nhân giúp sức hoàng hoa sứ,
Triều Sĩ ngâm bài bạch trĩ ca.
Bể lặng trời im, mưa gió thuận,
Mới hay văn đức khắp gần xa.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.