Bốn mười ngày đông tạnh một lần,
Ngày ba gió nam tuyết phân phân.
Không biết Mân Lĩnh giờ sao nữa,
Đoạn tuyệt tin hồng nhớ bạn thân.
Phán quan Kiếm Nam như ruột thịt,
Đại phu Âu Ninh khoẻ có thần.
Hủ nho nhiều chuyện hay lo nghĩ,
Tâm định mong thư hai cố nhân.

tửu tận tình do tại