Bể nam người Việt tự làm ăn,
Vốn chẳng phiền chi đến sứ thần.
Linh thú hai ban đều bãi bỏ,
Hán triều nhân hậu có vua văn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.