Bể nam người Việt tự làm ăn,
Vốn chẳng phiền chi đến sứ thần.
Linh thú hai ban đều bãi bỏ,
Hán triều nhân hậu có vua văn.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.