Chèo khua nước hai già sau trước
Tơi xập xoè mưa rắc mặt sông
Vào mây núi ẩn như rồng
Im lìm doi cát lặng không hai giÀ
Đầu thuyền hát cuối ca lời nối
Đỉnh buồm mưa ngồi dưới chân buồm
Buồm dong chẳng biết tên thôn
Thấy đôi cò trằng dập dờn sang sông

tửu tận tình do tại