Nhìn xa chừ phía Quế Lâm,
Xanh chừ thăm thẳm âm thầm một phương.
Đến không hẹn chừ đi không đường,
Quân tử mỹ mạo tỏ tường lòng ta.
Vầng trăng trắng chừ sáng loà,
Quế cao chừ có ai mà bẻ đây.
Lãng đãng chừ ngọn gió tây,
Khiến ta chừ nhớ chân mây cuối trời.

tửu tận tình do tại