Sông Tần Hoài ấm tiễn chim hồng,
Nước Tần Hoài chảy tây rồi đông.
Người của sáu triều không còn nữa,
Xưa nay mây núi mãi điệp trùng.
Thái Thạch mai nầy còn mua rượu,
Quảng Lăng hôm trước vẫn nghe chuông.
Đời người không giống triều lên xuống,
Đến đến đi đi đã định xong.

tửu tận tình do tại