Ông từ vạn dặm đến đây rồi,
Thông dịch hai lần yết kiến vua.
Từ Hán cột đồng nghe nhắc tới,
Việt Thường nước cũ đời Chu xưa.
Xương voi nhiều ở non hình lạ,
Linh khí long diên hương xuất thừa.
Trung Quốc hôm nay vua được gặp,
Nghìn xưa một chuyến sóng êm đùa.