贈安南國使臣其一

萬里來從瘴癘鄕,
遠憑重譯謁君王。
提封漢代新銅柱,
貢獻周家舊越裳。
山出異形饒象骨,
地蒸靈氣產龍香。
卽今中國逢神聖,
千載風恬海不揚。

 

Tặng An Nam quốc sứ thần kỳ 1

Vạn lý lai tòng chướng lệ hương,
Viễn bằng trọng dịch yết quân vương.
Đề phong hán đại tân đồng trụ,
Cống hiến chu gia cựu Việt Thường.
Sơn xuất dị hình nhiêu tượng cốt,
Địa chưng linh khí sản long hương.
Tức kim Trung Quốc phùng thần thánh,
Thiên tái phong điềm hải bất dương.

 

Dịch nghĩa

Ông từ một nước nhiều chướng lệ từ vạn dặm đến đây,
Đã đi xa mà còn phải hai lần thông dịch để yết kiến nhà vua.
Từ đời Hán đã được nhắc đến với cái cột đồng,
Đi cống nhà Chu nước cũ tên là Việt Thường.
Núi có hình lạ nên nhiều xương voi,
Đất nóng khí linh nên sản xuất ra long diên hương.
Hôm nay đến Trung Quốc được gặp vua hiền,
Nghìn xưa mới có một lần gió êm sóng không nổi lên


Năm Quang Hưng thứ 20 (1597), Phùng Khắc Khoan được cử làm chánh sứ dẫn đầu một sứ bộ sang Tàu, dự tiệc chúc thọ Minh Vạn Lịch tại Bắc Kinh, ở đây ông có gặp sứ thần Triều Tiên là Lý Tuý Quang và có thơ xướng hoạ với nhau khá nhiều thơ.

Nguồn: Nguyễn Duy Chính, “Cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Triều Tiên và Đại Việt ở triều đình nhà Thanh năm Canh Tuất (1790)”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 6(83), 2010