Tập thơ Đường về minh triết (NXB Văn nghệ, 2007).

 

 1. “Tri túc”
 2. Bài ca vì hoà bình
  1
 3. Bài toán cuộc đời
  1
 4. Bạn tôi
 5. Buồn cùng Taher Madrasswalla
 6. Bước chân hiền triết
  1
 7. Cái cười báo chí
 8. Cảm tác đầu xuân
 9. Câu kinh thắp sáng cuộc đời
  1
 10. Chợ Đình Bích La
 11. Chủ nhật nhiệm mầu
  2
 12. Cứu rỗi
 13. Dáng núi
 14. Dấn thân
  4
 15. Dòng thương
 16. Đau buồn của chị
 17. Đắm say
 18. Đêm ở núi
 19. Đi tới hiện tại
  1
 20. Điểm hẹn
  1
 21. Đọc kinh “Trí tuệ siêu việt”
  2
 22. Được tặng chân kinh
  2
 23. Em
 24. Gặp hoa bụt sáng nay
 25. Gặp lại Ta-Vô-Ngã
 26. Gặp lại vầng trăng
  7
 27. Hải đảo tâm linh
  3
 28. Hoa cỏ
 29. Hồn quê
 30. Kể từ có đôi ta
 31. Khi lòng an định
  1
 32. Khi ngọn-đuốc-đáy-lòng-em thắp sáng
  2
 33. Không đề
  1
 34. Li hôn
 35. Loà
 36. Mái ấm
  2
 37. Mình cảm thơ mình
  1
 38. Một nét quê em
 39. Một ngày không mất
 40. Ngày xuân em về
  1
 41. Ngày xuân lễ chùa
 42. Nghe chim hót
 43. Nghe hoạ mi hót
  1
 44. Nghĩa trang quê tôi
 45. Nhà thơ đạp xích lô
 46. Nhành hoa bể khổ
  3
 47. Nhận thức và thực tại
  2
 48. Nhịp sống thăng hoa
 49. Nhớ ánh mắt Thầy
  3
 50. Nhớ học trò cũ
 51. Những chiếc thùng từ thiện
 52. Nỗi buồn lấm đất
 53. Nỗi đau
  1
 54. Ốc biển
 55. Phục sinh
  1
 56. Soi gương
 57. Sóng tình yêu
  1
 58. Sống thiền
  3
 59. Tan vỡ
 60. Tâm đối xứng
  5
 61. Thiên chức thi ca
  1
 62. Thương ánh mắt em
 63. Thương và nhớ
 64. Tiếng chuông chùa quê tôi
  1
 65. Tìm lại chính mình
  2
 66. Tình quê
 67. Tĩnh tâm ở quán
 68. Tỉnh thức
  3
 69. Tình yêu
 70. Tình yêu cúc vàng
 71. Tôi nghe
  3
 72. Trà thiền
  3
 73. Trầm tư Hy Mã
 74. Trên con đường tối thượng
  1
 75. Tự do
  3
 76. Về từ biển chiều
 77. Viếng nghĩa trang cuối năm
 78. Vu Lan trong tôi
  3
 79. Xuân bất diệt
 80. Xuân về từ ánh sáng trời cao
  2

 

Ảnh đại diện

Đường về minh triết

Đường Về Minh Triết
* Thơ & thi kệ (79 bài)
* Truyện ngắn, tản bút
* Tư tưởng, kinh nghiệm Thiền…
* (Viết từ 1989 đến 2005)

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Đường về minh triết (tiếp theo)

NHỮNG BÀI THƠ ĐÃ ĐĂNG BÁO, TẠP CHÍ, TUYỂN TẬP
1) Bước chân hiền triết
(B á o G i á c ng ộ, 1 4/1 0/2 0 0 4)
--
2) Cảm tác đầu xuân
(T/chí Tài Hoa Trẻ, 16/5/2001; có chỉnh sửa)
--
3) Đi tới hiện tại
(B á o G i á c n g ộ, 1 0/6/2 0 0 4)
--
4) Gặp lại vầng trăng
(Báo Giác ngộ, 12/02/2004)
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
--

5) Hồn quê
(Báo Giáo dục & Thời đại, 01/02/2001)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
--
6) Không đề
(Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam; bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
--
7) Mình cảm thơ mình
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 10; NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)
--
8) Một nét quê em
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
9) Một ngày không mất
(B á o G i á c n g ộ, 1 2/2/2 0 0 4)
--
10) Nhớ ánh mắt Thầy
(B á o G i á c n g ộ, 1 8/1 1 /2 0 0 4)
--
11) Nhớ học trò cũ
(B á o G i á o dụ c & Th ời đạ i, 0 1 /0 2/2 0 0 1)
(Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9; NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
--
12) Phục sinh
(Báo Công giáo & dân tộc, tháng 4/2003)
--
13) Soi gương
(B á o G i á c n g ộ, 2 6/0 2/2 0 0 4)
--
14)Sóng tình yêu
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
15) Thương và nhớ
(T/chí Thế giới trong ta, số 157 năm 2002)
--
16) Tĩnh tâm ở quán
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
--
17) Tỉnh thức
(B á o G i á c n g ộ, 1 7/6/2 0 0 4)
--
18) Tình yêu cúc vàng
(Báo Công giáo & Dân tộc, tháng 01/2003)
(Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
--
19) Tôi nghe
(Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam; bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
--
20) Trà thiền
(B á o G i á c n g ộ, 1 3 /0 1 /2 0 0 5)
--
21) Trầm tư Hy Mã
(Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1; NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
--
22) Tri túc
(B á o G i á o dụ c & t h ời đạ i, 0 6/3 /2 0 0 5)
--
23) Tự do
(B á o G i á c n g ộ, 1 7/0 1 /1 9 9 8)
(Thơ Nhà Giáo - tập 15; NXB Văn hoá dân tộc, 2011)
--
24) Vu Lan trong tôi
(Thơ Nhà Giáo - tập 15; NXB Văn hoá dân tộc, 2011)
----------

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Đường về minh triết (tiếp theo)

25) Dấn thân
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới; tháng 12-2011)
--
26) Về từ biển chiều
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới; tháng 12-2011)
--
27) Tình quê
(Nguyệt san Chánh Pháp số 1-bộ mới; tháng 12-2011)
--
28) Tiếng chuông chùa quê tôi
(Nguyệt san Chánh Pháp số 7-bộ mới; tháng 6-2012)

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Đường về minh triết (tiếp theo)

29) Được tặng chân kinh
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 3-bộ mới (Mĩ); thàng 2-2012)
--
30) Tình yêu
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 3-bộ mới (Mĩ); thàng 2-2012)
--
31) Đêm ở núi
(Nguyệt san Chánh Pháp sổ 14-bộ mới (Mĩ); thàng 10-2012)
------
* (Bài thơ Trà Thiền có trích đoạn sử dụng trong tiểu luận Tìm Hiểu Thơ Thiền Việt Nam Hiện Đại của tác giả Huỳnh Quán Chi - tiến sĩ Ngữ văn, giảng viên Đại học Tiền Giang).
(https://sites google com/site/vanhocviet2013/van-chuong-thanh-van-luu-tru---cong-trinh-moi/-hunh-qun-chi-tm-hiu-th-thin-vit-nam-hin-i).
* (Bài thơ Dấn Thân được nhà nghiên cứu Lê Huy Trứ sử dụng để kết thúc một bài viết của ông - Bài Kệ Thị Tịch Của Thiền Sư Tịnh Giới).
(https://thuvienhoasen org/a24937/bai-ke-thi-tich-cua-thien-su-tinh-gioi).
----------

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Đường về minh triết (tiếp theo)

32) Bài ca vì hoà bình
(Báo Giác ngộ, 10/4/2003)
--
33) Cái cười báo chí
(Báo BR-VT, 23/10/2004 – có chỉnh sửa)
--
34) Dáng núi
(Nguyệt san Chánh Pháp số 47-bộ mới (Mĩ); tháng 10-2015)
--
35) Hoa cỏ
(T/chí Tài Hoa Trẻ, Xuân 2001)
--------------

Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Ban tuyển chọn các tuyển tập

- Văn thơ Việt, tập 1: Lê Bá Duy, Thuỷ Hướng Dương, Trần Mai Hường, Hoàng Hiếu, Dương Phương Toại.
- Thơ nhà giáo VN: Lê Lâm, Quý Tháp.
- Nghìn câu thơ tài hoa VN: Nguyễn Vũ Tiềm.
- Tấm lòng nhà giáo: Trần Thân Mộc, Nguyễn Nghĩa Dân, Hồ Cơ, Cao Đức Tiến.

Chưa có đánh giá nào