Đường Về Minh Triết
* Thơ & thi kệ (79 bài)
* Truyện ngắn, tản bút
* Tư tưởng, kinh nghiệm Thiền…
* (Viết từ 1989 đến 2005)