Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007