Lên chùa đàm đạo cùng sư cụ
Về phố nhâm nhi chén rượu nồng
Bạn ép uống nhiều, ta chẳng uống
Sợ rồi chuếnh choáng một ngày xuân.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007