Con đợi em về ngọt thơm mứt bánh
Anh đợi em về tươi đẹp nhành hoa...
Em về
Mang cằn nhằn cau có!
Xuân
Xuân ơi
Sao vội bỏ quê nhà?


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007