Nếu chẳng đất lành chim không hót
Quên Chân Thiện Mĩ: tâm lưu đày…
Vườn ta tỉnh thức cùng đất nước
Ríu rít hồn xuân ngập sáng nay.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007