Gió lạnh thổi bùn hồ nứt nẻ
Lá ngô đồng rơi lẹ, gãy cành
Sáo nghe thổi, người vắng tanh
Thiên Sơn phấp phới một thanh cờ hồng

tửu tận tình do tại