Nhiều cỏ mọc lên hương sắc đều
Đạp trên cỏ gấu tới khe xuân
Mây lơ lửng dẫn người lên núi
Người tới đầu non, mây thấp dần

tửu tận tình do tại