Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 07/05/2016 10:21 bởi hongha83
Trương Tử Dung 張子容 tên là Đễ 悌, tự là Tử Dung 子容, người triều Đường, quê ở Tương Dương (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Ông có người bạn thân là nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然, cùng ẩn ở núi Lộc Môn, đầu niên hiệu Tiên Thiên (năm 712), Trương Tử Dung đỗ Tiến sĩ, được cử giữ chức uý ở Tấn Lăng. Niên hiệu Khai Nguyên 15 (năm 722), bị giáng làm chức lệnh ở Lạc Thành (nay là thành phố Lạc Thành, tỉnh Chiết Giang), rồi được cất nhắc làm huyện lệnh Phụng Tiên. Về sau đến núi Bạch Hạc tu sửa phòng xá. Niên hiệu Khai Nguyên 22 (năm 734) làm tư mã ở phủ Nghĩa Vương. Sau loạn An-Sử, lưu ngụ ở Giang Nam. Không biết sau này thế nào