Núi Vu cao tới trời xanh ngắt
Nguyện theo kỳ hẹn đẹp ngày xưa
Núi nay u ám mây mưa
Chẳng hay thần nữ thích ưa ngọn nào?