Gặp nhau ở phía đông đất Việt
Nơi bến đò tiễn biệt tây đình
Gió trên hồ, dây tháo xong
Mây mưa u ám não lòng người đi
Quê hương ông bên rìa rừng mận
Sông ông đi gần cận hàng phong
Trong lòng nhớ mãi ý ông
Trở về quê với Mạnh công láng giềng.