Không muốn ra khỏi nhà họ Đỗ
Đặng đơn sơ nhập chỗ nhân tình
Nếu là kế sách dài dòng
Khuyên ông về gấp nhà ông cho rồi.
Uống say rồi ca nơi nhà lá
Sách người xưa đọc phá ra cười
Nếu tìm ra chỗ tuyệt vời
Chính là thơ đẹp của người Vương Duy.