Bàng Uẩn 龐蘊 (?-808) tự là Đạo Huyền 道玄, lại xưng là Bàng cư sĩ 龐居士, người đất Hành Dương, Hành Châu (nay thuộc Hồ Nam). Gia đình ông nhiều đời theo Nho học, riêng ông lại mộ cả Phật pháp. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ nhất (785), ông tham yết thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên 石頭希遷, có lãnh ngộ. Trọn đời kết bạn với thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên. Ngoài ra ông còn qua lại với các bậc cao tăng của nhà thiền như Dược Sơn, Đại Mai v.v...Tác phẩm của Bàng Uẩn có: "Bàng Cư sĩ Ngữ lục" (3 quyển).

Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011