Hằng ngày không việc khác
Mình ta tự hài hoà
Mỗi niệm khồng lấy bỏ
Nơi nơi nào trái bày
Đỏ tía ai phân biệt
Đồi núi thanh tịnh thay
Thần thông cùng diệu dụng
Gánh nước bửa củi tài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)