24/10/2020 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi
雜詩

Tác giả: Bàng Uẩn - 龐蘊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2012 20:18

 

Nguyên tác

日用事無別,
惟吾自偶諧。
頭頭非取捨,
處處沒張乖。
朱紫誰為號,
丘山絕點埃。
神通並妙用,
運水與搬柴。

Phiên âm

Nhật dụng sự vô biệt,
Duy ngô tự ngẫu hài.
Đầu đầu phi thủ xả,
Xứ xứ một trương quai.
Chu tử thuỳ vi hiệu,
Khâu sơn tuyệt điểm ai.
Thần thông tinh diệu dụng,
Vận thuỷ dữ bàn sài.

Bản dịch của Thông Thiền

Hằng ngày không việc khác
Mình ta tự hài hoà
Mỗi niệm khồng lấy bỏ
Nơi nơi nào trái bày
Đỏ tía ai phân biệt
Đồi núi thanh tịnh thay
Thần thông cùng diệu dụng
Gánh nước bửa củi tài
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bàng Uẩn » Tạp thi