謝北使馬合謀,楊廷鎮其二-和前韻

九鼎奠安若泰山,
時暘時雨瘴煙寒。
普天玉帛歸堯舜,
比屋絃歌學孔顏。
銅柱不須勞馬援,
蒲鞭難復羨劉寬。
聖恩浩蕩慈雲闊,
化作甘霖滿世間。

 

Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn kỳ 2 - Hoạ tiền vận

Cửu đỉnh điện an nhược Thái san,
Thời dương thời vũ chướng yên hàn.
Phổ thiên ngọc bạch qui Nghiêu, Thuấn,
Tị ốc huyền ca học Khổng, Nhan.
Đồng trụ bất tu lao Mã Viện,
Bồ tiên nan phục tiễn Lưu Khoan.
Thánh ân hạo đãng từ vân khoát,
Hoá tác cam lâm mãn thế gian.

 

Dịch nghĩa

Chín cái vạc đặt vững như núi Thái sơn,
Nắng mưa phải thì, lam chướng tan.
Cả thiên hạ mang ngọc lụa về chầu Nghiêu, Thuấn,
Khắp mọi nhà đàn hát, học theo Khổng Tử, Nhan Hồi.
Không cần Mã Viện phải mất công dựng cột đồng,
Khó mà còn khen ngợi Lưu Khoan có roi cói.
Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,
Hoá làm mưa ngọt đầy khắp thế gian.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Chín vạc bền như núi Thái san,
Nắng hoà mưa thuận khói mù tan.
Dưới trời ngọc lụa chầu Nghiêu, Thuấn,
Khắp cõi đàn ca học Khổng, Nhan.
Lọ phải cột đồng thời Mã Viện,
Khen gì roi cói kiểu Lưu Khoan.
Mây lành phủ khắp nhuần ơn thánh,
Hoá trận mưa rào tưới thế gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Chín vạc vững bền tợ Thái Sơn,
Mưa hoà gió thuận khói mù tan.
Khắp trời ngọc lụa chầu Nghiêu, Thuấn,
Trăm họ đàn ca học Khổng, Nhan.
Đồng trụ chẳng cần phiền Mã Viện,
Bồ tiên ai lại ngợi Lưu Khoan.
Thánh ân lộng lẫy mây lành phủ,
Mát mẽ làm mưa rưới thế gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chín vạc vững bền tựa Thái san,
Nắng mưa hoà thuận, chướng lam tan.
Ngọc ngà thiên hạ chầu Nghiêu, Thuấn,
Đàn hát mọi nhà học Khổng, Nhan.
Công phí cột đồng thời Mã Viện,
Khen nào roi cói kiểu Lưu Khoan.
Mây lành rộng rãi nhuần ơn thánh,
Mưa ngọt hoá thành tưới thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời