21/09/2023 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn kỳ 2 - Hoạ tiền vận
謝北使馬合謀,楊廷鎮其二-和前韻

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 20:28

 

Nguyên tác

九鼎奠安若泰山,
時暘時雨瘴煙寒。
普天玉帛歸堯舜,
比屋絃歌學孔顏。
銅柱不須勞馬援,
蒲鞭難復羨劉寬。
聖恩浩蕩慈雲闊,
化作甘霖滿世間。

Phiên âm

Cửu đỉnh[1] điện an nhược Thái san,
Thời dương thời vũ chướng yên hàn.
Phổ thiên ngọc bạch qui Nghiêu, Thuấn,
Tị ốc huyền ca học Khổng, Nhan.
Đồng trụ bất tu lao Mã Viện,
Bồ tiên nan phục tiễn Lưu Khoan[2].
Thánh ân hạo đãng từ vân khoát,
Hoá tác cam lâm mãn thế gian.

Dịch nghĩa

Chín cái vạc đặt vững như núi Thái sơn,
Nắng mưa phải thì, lam chướng tan.
Cả thiên hạ mang ngọc lụa về chầu Nghiêu, Thuấn,
Khắp mọi nhà đàn hát, học theo Khổng Tử, Nhan Hồi.
Không cần Mã Viện phải mất công dựng cột đồng,
Khó mà còn khen ngợi Lưu Khoan có roi cói.
Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,
Hoá làm mưa ngọt đầy khắp thế gian.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Chín vạc bền như núi Thái san,
Nắng hoà mưa thuận khói mù tan.
Dưới trời ngọc lụa chầu Nghiêu, Thuấn,
Khắp cõi đàn ca học Khổng, Nhan.
Lọ phải cột đồng thời Mã Viện,
Khen gì roi cói kiểu Lưu Khoan.
Mây lành phủ khắp nhuần ơn thánh,
Hoá trận mưa rào tưới thế gian.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Vua Vũ nhà Hạ đúc chín cái đỉnh để tượng trưng chín châu. Từ đó về sau, chín đỉnh là một bảo vật truyền quốc.
[2] Lưu Khoan người đời Hán làm Nam Dương thái thú, tính nhân từ, dân có lỗi chỉ đánh bằng roi lau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn kỳ 2 - Hoạ tiền vận